Διαπίστευση του ΟΑΠ

5.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης του ΟΑΠ, ορίζεται ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

(2) Ο ΟΑΠ υπόκειται σε διαπίστευση από την Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης· η ύπαρξη και διατήρηση σε ισχύ της Διαπίστευσης αυτής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να δύναται ο ΟΑΠ να εκτελέσει πληρωμές που βαρύνουν το Ταμείο Πληρωμών.

(3) Η διαπίστευση λαμβάνει τη μορφή Εγκριτικής Πράξης Διαπίστευσης που εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης όπως προνοείται στο άρθρο 6 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδας της Δημοκρατίας και κοινοποιείται στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.