Προϋποθέσεις έκδοσης Εγκριτικής Πράξης Διαπίστευσης

6.-(1) Η Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης πριν την έκδοση της Εγκριτικής Πράξης Διαπίστευσης βεβαιώνεται ότι ο ΟΑΠ ιδρύθηκε, στελεχώθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου παρέχοντας επαρκείς εγγυήσεις σχετικά με την ορθή λειτουργία της διοικητικής του οργάνωσης, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, και της τήρησης των εγγράφων.

(2) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης θεωρεί ότι δεν διασφαλίζονται πλήρως, αλλά σε μεγάλο βαθμό οι προϋποθέσεις του εδαφίου (1), τότε η Εγκριτική Πράξη Διαπίστευσης του ΟΑΠ μπορεί να παραχωρηθεί υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζουν συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν από αυτόν και εγκρίσεις που πρέπει να εξασφαλιστούν από τον ΟΑΠ μέσα σε καθορισμένα, από την Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης, χρονικά διαστήματα.

(3) Η Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης αν σε οποιονδήποτε χρόνο διαπιστώσει ότι ο ΟΑΠ δεν εκπληρώνει ή έπαυσε να εκπληρώνει οποιεσδήποτε απαραίτητες, για τη Διαπίστευση και λειτουργία του προϋποθέσεις, που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο επιβάλλει στον Επίτροπο σειρά διορθωτικών μέτρων τα οποία ο πιο πάνω είναι υπεύθυνος να εφαρμόσει το ταχύτερο δυνατόν και εν πάση περιπτώσει μέσα σε διάστημα ενός μηνός:

Νοείται ότι, ο Υπουργός Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κατόπιν συνεννόησης με τον Υπουργό Οικονομικών παρέχουν στον ΟΑΠ κάθε δυνατή οικονομική υποστήριξη που απαιτείται για την εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων,