Ίδρυση ΟΑΠ

3. Με τον παρόντα Νόμο ιδρύεται νομικό πρόσωπο το οποίο ονομάζεται Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ) που ασκεί τα καθήκοντα, τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του παρέχονται από τον Νόμο αυτό.