Ταμεία ΟΑΠ

26. Ο ΟΑΠ διαθέτει δυο χωριστά Ταμεία:

(α) Ταμείο Λειτουργίας, και

(β) Ταμείο Πληρωμών.