Ταμείο Λειτουργίας του ΟΑΠ

27.-(1) Στο Ταμείο Λειτουργίας του ΟΑΠ κατατίθενται:

(α) Κάθε χορηγία που παρέχεται στον ΟΑΠ σύμφωνα με τη παράγραφο (α) του άρθρου 29 , και κάθε άλλο έσοδο που εισπράττεται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(β) όλα τα έσοδα, που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία του ΟΑΠ·

(γ) όλα τα ποσά μισθών, απολαβών, ωφελημάτων, συντάξεων και αμοιβών, τα οποία καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό στον ΟΑΠ, για πληρωμή των μελών του προσωπικού του ή σε εξαρτώμενα πρόσωπα και οικογένειες αυτών των μελών ή σε πρόσωπα με τα οποία ο ΟΑΠ έχει συνάψει συμβάσεις ή έχει εξασφαλίσει υπηρεσίες δυνάμει του άρθρου 21 ανάλογα με την περίπτωση·

(δ) όλα τα ποσά που περιλαμβάνονται στο άρθρο 10, όσον αφορά τον Επίτροπο, τον Βοηθό Επίτροπο ή εξαρτώμενα πρόσωπα και οικογένειες τους·

(ε) τις αποζημιώσεις των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 42·

(2) Από το Ταμείο Λειτουργίας του ΟΑΠ καταβάλλονται τα ακόλουθα:

(α) Όλα τα έξοδα λειτουργίας του ΟΑΠ·

(β) όλα τα ποσά μισθών, απολαβών, ωφελημάτων και συντάξεων που είναι πληρωτέα στα μέλη του προσωπικού του ΟΑΠ και όλα τα ποσά ωφελημάτων και συντάξεων που είναι πληρωτέα, στα εξαρτώμενα πρόσωπα και οικογένειες αυτών των μελών, όλων των ποσών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 10, αναφορικά με·

τον Επίτροπο και Βοηθό Επίτροπο, καθώς και αποζημιώσεων των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ως και όλα τα ποσά αμοιβής, που είναι πληρωτέα δυνάμει Συμβάσεων ή εξασφάλιση υπηρεσιών που έχουν συναφθεί από τον ΟΑΠ δυνάμει του άρθρου 21·

(γ) το τοκοχρεολύσιο οποιουδήποτε δανείου, το οποίο έχει συνάψει ο ΟΑΠ·

(δ) οποιονδήποτε νόμιμα οφειλόμενο ποσό που κατέστη πληρωτέο δυνάμει οποιασδήποτε σύμβασης, που έχει συναφθεί από τον ΟΑΠ δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(ε) οποιονδήποτε νόμιμα οφειλόμενο ποσό που κατέστει πληρωτέο σε σχέση με πληρωτέα δικηγορικά έξοδα ή αμοιβή σε σχέση με την εκπροσώπηση του ΟΑΠ ενώπιον των δικαστηρίων ή οποιασδήποτε διοικητικής ή άλλης αρχής ή σε σχέση με την παροχή νομικών συμβουλών στον ΟΑΠ·

(στ) οποιονδήποτε ποσό καθίσταται νομικά πληρωτέο για την άσκηση οποιασδήποτε αρμοδιότητας, εξουσίας ή καθήκοντος του Επιτρόπου ή του ΟΑΠ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει αυτού.