Ταμείο Πληρωμών του ΟΑΠ

28.-(1) Στο Ταμείο Πληρωμών κατατίθενται:

(α) Προκαταβολές που προέρχονται από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε - Τμήμα Εγγυήσεων και τελική ετήσια πληρωμή που προέρχεται από το ίδιο Ταμείο μετά την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΟΑΠ·

(β) ετήσια προκαταβολή και άλλη χορηγία από τον κρατικό προϋπολογισμό σε σχέση με μέτρα για κάλυψη του μεριδίου των πληρωμών που διενεργούνται από τον ΟΑΠ και βαρύνουν τη Δημοκρατία στα πλαίσια των μέτρων, που συγχρηματοδοτούνται με το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. - Τμήμα Εγγυήσεων·

(γ) ετήσια και άλλη χορηγία ή χορηγίες από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για τη διενέργεια πληρωμών στα πλαίσια σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν συμπληρωματικές ή άλλες κρατικές ενισχύσεις και βαρύνουν εξ ολοκλήρου την Κυπριακή Δημοκρατία για τις οποίες υπάρχει προηγούμενη έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(δ) οι επιστρεφόμενες ή εισπρακτέες πληρωμές.

(2) (α) Η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει μηνιαίως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση των πληρωμών που πραγματοποιεί ο ΟΑΠ σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, μέχρις ότου καταβληθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον ΟΑΠ οι προκαταβολές που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) για την καταβολή των εγκεκριμένων πληρωμών.

(β) Η διαδικασία για την μεταφορά των πόρων που αναφέρονται στο εδάφιο (α) από τον Κρατικό Προϋπολογισμό στο Ταμείο Πληρωμών συμφωνείται μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και του ΟΑΠ με τρόπο που να τηρούνται όλες οι πρόνοιες των σχετικών κοινοτικών πράξεων

(3) Από το Ταμείο Πληρωμών καταβάλλονται τα ακόλουθα:

(α) Άμεσες πληρωμές στους δικαιούχους σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα της ΚΓΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(β) πληρωμές στους δικαιούχους σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτά προνοούνται στον Κανονισμό 1257/99/ΕΚ και Κανονισμό 445/01/ΕΚ·

(γ) συμπληρωματικές ή κρατικές ενισχύσεις στους δικαιούχους που βαρύνουν εξ ολοκλήρου την Κυπριακή Δημοκρατία για τις οποίες υπάρχει προηγούμενη έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.