Οικονομικοί Πόροι του ΟΑΠ

29. Οι Οικονομικοί Πόροι του ΟΑΠ είναι:

(α) Ετήσια χορηγία από τον κρατικό προϋπολογισμό προς κάλυψη όλων των δαπανών λειτουργίας του Οργανισμού περιλαμβανομένων των αποδοχών και άλλων ωφελημάτων του Επιτρόπου, Βοηθού Επιτρόπου, του προσωπικού και των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής καθώς επίσης των ποσών που καταβάλλονται στους αναδόχους σε σχέση με ανάθεση αρμοδιοτήτων και εργασιών·

(β) χορηγία η οποία προέρχεται από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε - Τμήμα Εγγυήσεων που αφορά άμεσες πληρωμές για σχέδια και προγράμματα ΚΓΠ·

(γ) χορηγία η οποία προέρχεται από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. - Τμήμα Εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά ενισχύσεις για προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης·

(δ) ετήσια κρατική χορηγία για καταβολή εθνικών επιδοτήσεων για κάλυψη του μεριδίου των πληρωμών που διενεργούνται από τον ΟΑΠ και βαρύνουν την Κυπριακή Δημοκρατία και των πληρωμών που αφορούν συμπληρωματικές ή άλλες ενισχύσεις και βαρύνουν εξ ολοκλήρου την Κυπριακή Δημοκρατία για τις οποίες υπάρχει προηγούμενη έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.