Έκδοση Εγχειριδίου Εφαρμογής

30. Ο Επίτροπος σύμφωνα με το εδάφιο (1)(ε) του άρθρου 12, καθορίζει γραπτώς διαδικασίες, τις οποίες εκδίδει υπό μορφή εγχειριδίου εφαρμογής, αναφορικά με την παραλαβή, την εγγραφή και τη διεκπεραίωση των αιτήσεων, περιλαμβανομένου και του χρονοδιαγράμματος για την πραγματοποίηση τους και της περιγραφής όλων των χρησιμοποιουμένων εγγράφων.