Κατανομή καθηκόντων

31. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5, ο Επίτροπος κατανέμει τα καθήκοντα των υπαλλήλων του ΟΑΠ κατά τρόπο που:

(α) Κάθε υπάλληλος έχει μόνο μία αρμοδιότητα ως προς την έγκριση πληρωμών, την εκτέλεση πληρωμών ή την τήρηση λογαριασμών για τα ποσά που βαρύνουν το Ταμείο Πληρωμών,

(β) κάθε υπάλληλος ασκεί ένα από τα καθήκοντα της παραγράφου (α) και η εργασία του εποπτεύεται από δεύτερο υπάλληλο.