Καθήκοντα και αρμοδιότητες υπαλλήλων

32.-(1) Ο Επίτροπος καθορίζει τις αρμοδιότητες κάθε υπαλλήλου εγγράφως, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού χρηματοδοτικών περιορισμών στη δικαιοδοσία του.

(2) Ο Επίτροπος φροντίζει για την επαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση των υπαλλήλων του ΟΑΠ.

(3) Ο Επίτροπος φροντίζει για την άσκηση των καθηκόντων κάθε υπαλλήλου εκ περιτροπής ιδιαίτερα για τις ευαίσθητες θέσεις προς τον σκοπό αυξημένης εποπτείας.

(4) Ο Επίτροπος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποφεύγεται η οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων αναφορικά με πρόσωπα που κατέχουν υπεύθυνη ή ευαίσθητη θέση όσον αφορά την επαλήθευση, την έγκριση και την πληρωμή σε δικαιούχους ποσών τα οποία προέρχονται από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. - Τμήμα Εγγυήσεων.