Διαδικασία και έλεγχος διασφάλισης πληρωμών

33.-(1) Κάθε αρμόδιος για την έγκριση πληρωμής υπάλληλος του ΟΑΠ ή ανάδοχος του πρέπει να τηρεί την ακόλουθη διαδικασία:

(α) Να έχει πλήρη κατάσταση στην οποία να καταγράφονται οι έλεγχοι που πραγματοποιεί,

(β) να εκδίδει βεβαίωση ότι οι έλεγχοι της παραγράφου (α) έχουν γίνει. Η βεβαίωση αυτή επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά έγγραφα της αίτησης:

Νοείται ότι, η βεβαίωση αυτή μπορεί να δίδεται με ηλεκτρονικά μέσα υπό τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 37.

(2) Η βεβαίωση πρέπει να τυγχάνει επανεξέτασης από ανώτερο υπάλληλο η οποία να πιστοποιείται ενυπόγραφα.