Έγκριση Αίτησης για πληρωμή

34.-(1) Αίτηση για πληρωμή εγκρίνεται από τον ΟΑΠ ή ανάδοχο του εφόσον διενεργηθούν επαρκείς έλεγχοι για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης της αίτησης με τις σχετικές κοινοτικές πράξεις.

(2) Μεταξύ των ελέγχων του εδαφίου (1) περιλαμβάνονται:

(α) Οι ειδικοί έλεγχοι που απαιτούνται από την κοινοτική πράξη που διέπει την καταβολή της συγκεκριμένης ενίσχυσης, και

(β) οι έλεγχοι που απαιτούνται δυνάμει του Κανονισμού 1258/99/ΕΚ για την πρόληψη και την αποκάλυψη απατών και παρατυπιών.

(3) Οι έλεγχοι που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) περιέχονται σε ειδική κατάσταση και η εκτέλεση τους για κάθε αίτηση ή για κάθε ομάδα αιτήσεων βεβαιώνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 33.

(4) Πρόσωπο στο οποίο μετά από αίτηση του έχει εγκριθεί πληρωμή του σύμφωνα με το άρθρο αυτό, καλείται δικαιούχος.