Διαδικασία πληρωμής

35.-(1) Πληρωμές γίνονται μόνο στον δικαιούχο, στον τραπεζικό του λογαριασμό ή στον εκδοχέα του.

(2) Η πληρωμή εκτελείται από την τράπεζα ή τράπεζες του ΟΑΠ, είτε με κατ’ ευθείαν κατάθεση της πληρωμής, σε τραπεζικό λογαριασμό ή ταχυδρομείται η επιταγή εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία χρέωσης του ποσού στο Ταμείο Πληρωμών.

(3) Σε περίπτωση που πληρωμή δεν υλοποιείται με μεταβίβαση του σχετικού ποσού στον δικαιούχο ή στον εκδοχέα του ή η σταλείσα επιταγή δεν εξαργυρώθηκε τα ποσά αυτά επαναπιστώνονται στο Ταμείο Πληρωμών με βάση διαδικασία που ρυθμίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(4) Απαγορεύεται η πληρωμή σε μετρητά.