Τήρηση Λογαριασμών

36.-(1) Η τήρηση λογαριασμών του ΟΑΠ γίνεται με εγγραφή των πληρωμών προς τους δικαιούχους, στα λογιστικά βιβλία του ΟΑΠ, τα οποία δύνανται να είναι σε ηλεκτρονική μορφή.

(2) Ετοιμάζονται επίσης συνοπτικά δελτία δαπανών συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων και ετησίων δηλώσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(3) Τα λογιστικά βιβλία πρέπει επίσης να καταγράφουν τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που χρηματοδοτεί το Ταμείο Πληρωμών ιδιαίτερα όσον αφορά αποθέματα παρέμβασης, ανεκκαθάριστες προκαταβολές και οφειλέτες.