Ασφάλεια Πρόσβασης σε Συστήματα Πληροφορικής

37.-(1) Όταν η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται με τη χρήση συστήματος πληροφορικής τότε ο εμπιστευτικός χαρακτήρας, η ακεραιότητα και διαθεσιμότητα όλων των δεδομένων πληροφορικής, διασφαλίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς που εκδίδει ο Επίτροπος και οι οποίοι είναι προσαρμοσμένοι στη διοικητική διάρθρωση, στο προσωπικό και στις τεχνολογικές διευκολύνσεις που διαθέτει ο ΟΑΠ.

(2) Ο ΟΑΠ εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες στα συστήματα πληροφορικής του, για να διασφαλίσει:

(ι) τη γενική οργάνωση, τη διαχείριση και τον έλεγχο

(ιι) τη φυσική ασφάλεια,

(ιιι) τη λογική ασφάλεια,

(ιv) την ανάπτυξη των συστημάτων, τον προγραμματισμό και τη συντήρηση,

(v) τις πράξεις ρουτίνας,

(vi) τις τηλεπικοινωνίες,

(vii) τους μικροϋπολογιστές,

(viii) το πρόγραμμα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων,

(ix) τους ελέγχους εφαρμογής.