Έγκαιρη ενημέρωση αλλαγών

38. Ο Επίτροπος με εσωτερικούς κανονισμούς καθορίζει τις διαδικασίες του ΟΑΠ που εξασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε αλλαγή, στις σχετικές κοινοτικές πράξεις και ιδίως στο ισχύον ύψος των ενισχύσεων, καταγράφεται και ότι οι εντολές, βάσεις δεδομένων και καταστάσεις ελέγχου ενημερώνονται έγκαιρα.