Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

39. Η επεξεργασία όλων των αιτήσεων που παραλαμβάνονται από τον ΟΑΠ γίνεται χωρίς καθυστέρηση.