Διαδικασίες και Έλεγχοι Διασφάλισης Εκτέλεσης Πληρωμών

40. Ο Επίτροπος με εσωτερικούς κανονισμούς καθορίζει τις διαδικασίες για τις πληρωμές κατά τρόπο που να εξασφαλίζουν ότι:

(α) Οι εγγυήσεις λαμβάνονται μόνο από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 2220/85/ΕΟΚ της Επιτροπής και είναι εγκεκριμένοι από αρμόδια αρχή, και εκδίδουν εγγυήσεις που ισχύουν μέχρι την επιστροφή τους ή την κατάπτωση τους και ικανοποιούνται με απλή αίτηση του ΟΑΠ·

Οι όροι «εγγυήσεις» και «αρμόδια αρχή» όπως αναφέρονται σε αυτή την παράγραφο, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον Κανονισμό 2220/85/ΕΟΚ,

(β) οι προκαταβολές εκκαθαρίζονται εντός των καθορισμένων προθεσμιών και όσων η εκκαθάριση καθυστερεί, εντοπίζονται και ζητείται αμέσως η κατάπτωση των εγγυήσεων,

(γ) η εκκαθάριση των προκαταβολών υπόκειται στους ίδιους ελέγχους, με τις πληρωμές, από τους ίδιους αρμόδιους υπαλλήλους.