Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

41.-(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι τηρούνται οι ακόλουθες διαδικασίες:

(α) Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου εξακριβώνει κατά πόσον οι διαδικασίες που θεσπίζονται από τον ΟΑΠ επαρκούν για να εξασφαλίσουν ότι ελέγχεται η συμμόρφωση με τις σχετικές κοινοτικές πράξεις και ότι τα λογιστικά στοιχεία είναι ακριβή, πλήρη και έγκαιρα,

(β) οι επαληθεύσεις μπορούν να περιορίζονται σε επιλεγμένα μέτρα και σε δείγματα συναλλαγών συμπεριλαμβανομένων των επιφορτισμένων με την έγκριση τμημάτων υπό τον όρο ότι ένα πρόγραμμα εργασίας εξασφαλίζει ότι καλύπτονται όλοι οι σημαντικοί τομείς σε διάστημα μιας περιόδου που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη,

(γ) το έργο της Υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου εκτελείται σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, καταγράφεται σε έγγραφα εργασίας και οδηγεί στην σύνταξη εκθέσεων και συστάσεων που απευθύνονται στα ανώτατα διοικητικά στελέχη του ΟΑΠ,

(δ) τα προγράμματα και οι εκθέσεις ελέγχου πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του Οργάνου Πιστοποίησης και των εντεταλμένων υπαλλήλων της Επιτροπής για να εκτελέσουν ελέγχους και με μοναδικό σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου.

(2)(α) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται κατ' αναλογία στις «αρνητικές δαπάνες» οι οποίες περιλαμβάνουν και τις εισφορές, τις καταπεσούσες εγγυήσεις, τις επιστραφείσες πληρωμές, τις οποίες ο ΟΑΠ απαιτείται να εισπράττει για λογαριασμό του Ε.Γ.Τ.Π.Ε - Τμήμα Εγγυήσεων. Ειδικότερα:

(i) ο ΟΑΠ καθιερώνει σύστημα για την αναγνώριση όλων των ποσών που οφείλονται στο Ε.Γ.Τ.Π.Ε-Τμήμα Εγγυήσεων και για την καταγραφή σε βιβλίο οφειλετών όλων αυτών των οφειλών πριν από την είσπραξη τους,

(ii) το βιβλίο οφειλετών επιθεωρείται σε τακτά διαστήματα με στόχο τη λήψη μέτρων για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών.

(β) Ο ΟΑΠ μπορεί να αναθέτει την αρμοδιότητα είσπραξης ορισμένων κατηγοριών δαπανών σε ανάδοχο, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 κατάλληλα προσαρμοσμένες, και υπό τον πρόσθετο όρο ότι ο ανάδοχος, αναφέρει στον ΟΑΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, για όλα τα βεβαιωθέντα έσοδα και τα εισπραχθέντα ποσά. Λαμβάνεται πρόνοια ώστε όλες οι αναφορές προς τον ΟΑΠ να γίνονται χωρίς καθυστέρηση.