Διορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής

42.-(1) Η Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης διορίζει Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία συγκροτείται από τρία πρόσωπα για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.

(2) Η Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης διορίζει ένα εκ των τριών μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής ως Πρόεδρο αυτής.

(3) Στον Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής καταβάλλονται από τον ΟΑΠ έξοδα παραστάσεως που εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο.

(4) Στον Πρόεδρο και μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής καταβάλλεται από τον ΟΑΠ αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής και οδοιπορικά που αποφασίζονται εκάστοτε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(5) Η Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης έχει εξουσία να παύει τον Πρόεδρο και οποιοδήποτε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής προ της λήξης της περιόδου για την οποία έχει διοριστεί λόγω παρατεταμένης ασθένειας, αδικαιολόγητων απουσιών ή για απρεπή ή για αντίθετη με τους σκοπούς της σύστασης της Συμβουλευτικής Επιτροπής συμπεριφορά.

(6) Κάθε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής δύναται να παραιτηθεί από τη θέση του σε αυτή με την υποβολή γραπτής παραίτησης στην Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης,

(7) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνέρχεται σε τόπο και χρόνο που ορίζονται από τον Πρόεδρο της. Απαρτία συνιστούν ο πρόεδρος και ένα μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

(8) Η Συμβουλευτική Επιτροπή ρυθμίζει τη διαδικασία της λειτουργίας της με εσωτερικούς κανονισμούς.