Αρμοδιότητες Συμβουλευτικής Επιτροπής

43. Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Παρακολουθεί την τήρηση από τον ΟΑΠ των προϋποθέσεων Διαπίστευσης και ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης

(β) συμβουλεύει την Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΟΑΠ.

(γ) παρέχει συμβουλές, υποστήριξη και βοήθεια στον Επίτροπο εάν και όταν αυτός το ζητήσει.