Πρόσβαση Μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής στον ΟΑΠ

44. Η Συμβουλευτική Επιτροπή με βάση εξουσιοδότηση της Αρμόδιας Αρχής Διαπίστευσης δύναται να ζητά και να λαμβάνει από τον ΟΑΠ, καθώς και οποιοδήποτε ανάδοχο πληροφορίες και στοιχεία για το σκοπό αποτελεσματικότερης άσκησης της αρμοδιότητας τους σύμφωνα με το άρθρο 43.