Έκδοση Κανονισμών

45.-(1) Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, Κανονισμούς.

(2) Ανεξάρτητα από τη γενικότητα της πιο πάνω παραγράφου, Κανονισμοί εκδίδονται για τα πιο κάτω θέματα -

(α) Τον καθορισμό των διατάξεων και διαδικασιών που αφορούν την πρόσληψη, προαγωγή και υπηρεσία των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ όπως προνοείται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6) του άρθρου 20 και τον καθορισμό των διατάξεων και διαδικασιών που αφορούν την αξιολόγηση της υπηρεσίας των υπαλλήλων του ΟΑΠ·

(β) τη ρύθμιση της διαδικασίας επαναπίστωσης στο Ταμείο Πληρωμών των ποσών που δεν μεταβιβάζονται ή επιταγών που δεν εξαργυρώνονται από τους δικαιούχους σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 37·

(γ) τη διαδικασία ανάκτησης ποσών που απωλέσθηκαν λόγω παρατυπιών ή αμελειών, σύμφωνα με το εδάφιο (1)(γ) του άρθρου 4·

(δ) τον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου Πειθαρχικού Ελέγχου και τις διατάξεις και διαδικασίες με βάση τις οποίες αυτό ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος Νόμου, υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά την πάροδο εξήντα ημερών από την κατάθεση τους η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν τους τροποποιήσει ή ακυρώσει, ολικά ή μερικά, τότε, αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από καθορισμένο προς τούτο στους Κανονισμούς, χρόνο έναρξης της ισχύος τους, ή σε περίπτωση μη καθορισμού χρόνου έναρξης ισχύος , από την ημερομηνία δημοσίευσης τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Σε περίπτωση τροποποίησής τους ολικώς ή μερικώς, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως θα τροποποιηθούν από αυτή και τίθενται σε ισχύ από καθορισμένο προς τούτο στους Κανονισμούς χρόνο έναρξης της ισχύος τους, ή σε περίπτωση μη καθορισμού χρόνου έναρξης ισχύος, από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.