Εξουσίες και καθήκοντα υπαλλήλων του ΟΑΠ κατά τον έλεγχο των αιτήσεων πληρωμής

46.-(1) Τηρουμένων των προνοιών των άρθρων 32 και 33, οι υπάλληλοι του ΟΑΠ στα πλαίσια της αρμοδιότητας τους για τον έλεγχο της πληρωμής και της έγκρισης πληρωμών, δύνανται να συλλέγουν τις απαιτούμενες με βάση τον παρόντα νόμο πληροφορίες και να προβαίνουν στους αναγκαίους ελέγχους όπως προνοείται από τις σχετικές κοινοτικές πράξεις και από τον παρόντα Νόμο, με σεβασμό στην ιδιωτική ζωή των ελεγχομένων δικαιούχων.

(2) Ειδικότερα, οι υπάλληλοι του ΟΑΠ:

(α) Ελέγχουν τα βιβλία και άλλα επαγγελματικά έγγραφα του δικαιούχου στα οποία είναι καταχωρημένες οι αναγκαίες πληροφορίες για την διενέργεια των απαιτουμένων ελέγχων σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο,

(β) λαμβάνοντας φωτοαντίγραφα ή αποσπάσματα των βιβλίων και των επαγγελματικών εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο (α),

(γ) ζητούν επί τόπου προφορικές εξηγήσεις από τους δικαιούχους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους,

(δ) έχουν πρόσβαση σε όλους τους χώρους και εγκαταστάσεις των ελεγχομένων δικαιούχων.

(3) Πρόσωπο που παρεμποδίζει τους υπαλλήλους του ΟΑΠ στην εκτέλεση των καθηκόντων τους όπως προνοείται στα εδάφια (1) και (2) ή παρέχει ανακριβή ή ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή παρεμποδίζει, με οποιονδήποτε άλλον τρόπο το έργο τους, διαπράττει ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι 2 χρόνια ή με χρηματική ποινή μέχρι £5000 ή και με τις δύο αυτές ποινές.