Εξαίρεση υπαλλήλου από τα καθήκοντα του

47.-(1) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι είτε υπάλληλος του ΟΑΠ, είτε συγγενής του μέχρι τετάρτου βαθμού συνδέεται οικονομικά με αιτητή που υποβάλλει αίτηση για πληρωμή για την οποία είναι υπεύθυνος ο υπάλληλος, τότε ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώνει αμέσως, στον άμεσα προϊστάμενο του, το γεγονός αυτό. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του άμεσα προϊσταμένου η εξαίρεση ή μη του εν λόγω υπαλλήλου και η αντικατάσταση του.

(2) Υπάλληλος ο οποίος, παραλείπει να δηλώσει την συγγένεια του σύμφωνα με το εδάφιο (1), υπέχει πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος πειθαρχικού κώδικα.