Προϋπολογισμός

48.-(1) Ο ΟΑΠ έχει ετήσιο προϋπολογισμό που αφορά τη λειτουργία του Ταμείου Λειτουργίας.

(2) Ο Προϋπολογισμός αυτός υποβάλλεται από τον Επίτροπο στο Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι την 1η Ιουλίου κάθε έτους και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(3) Ο Προϋπολογισμός με τις τυχόν τροποποιήσεις από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατατίθεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων μέχρι της 30ης Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

(4) Ο Προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα του ΟΑΠ για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου:

Νοείται ότι, το πρώτο οικονομικό πρόγραμμα του ΟΑΠ, αρχίζει από την ημερομηνία λειτουργίας του ΟΑΠ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

(5) Ο τρόπος, με τον οποίο καταρτίζεται ο προϋπολογισμός και εμφανίζεται η ανάλυση των κονδυλίων στον πίνακα εσόδων και εξόδων είναι όμοιος με τον τρόπο καταρτισμού των Προϋπολογισμών της Δημοκρατίας.

(6) Ο Επίτροπος μεριμνά για την αναφερόμενη στο εδάφιο (2) κατάρτιση Προϋπολογισμού και για την κατάρτιση του αναφερόμενου στο εδάφιο (5) οικονομικού προγράμματος.

(7) Σε περίπτωση μη έγκαιρης ψήφισης του Προϋπολογισμού, ο ΟΑΠ λειτουργεί κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των περί δωδεκατημορίων διατάξεων του Συντάγματος για τον κρατικό Προϋπολογισμό, χωρίς όμως το χρονικό περιορισμό των δύο μηνών.