Μεταβατική Διάταξη γιατον πρώτο Προυπολογισμό του ΟΑΠ

49. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 46 ο πρώτος Προϋπολογισμός του ΟΑΠ, ο οποίος αφορά το υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2003, θα ετοιμαστεί από τον Υπουργό και μετά την έγκριση του από το Υπουργικό Συμβούλιο, θα υποβληθεί από τον ίδιο στην Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.