Μεταβατική διάταξη για την εξασφάλιση του εξοπλισμού και άλλων αναγκαίων μέσων για την λειτουργία του ΟΑΠ

49Α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Παρόντος ή οιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου και Κανονισμών, ο Επίτροπος για τους πρώτους έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Τροποποιητικού) Αρ. (2) Νόμου του 2003 δύναται να εξασφαλίζει για τη λειτουργία του ΟΑΠ εξοπλισμό και άλλα αναγκαία μέσα με τη μέθοδο της διαπραγμάτευσης ή κάνοντας χρήση, όπου αυτό είναι δυνατό, προσφορών του δημοσίου, μέχρι του ποσού που δεν υπερβαίνει συνολικά τις 120 χιλιάδες λίρες, με βάση το γενικότερο συμφέρον του ΟΑΠ.