Τήρηση βιβλίων και έλεγχος των λογαριασμών του ΟΑΠ

50.-(1) Ο ΟΑΠ τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασμούς για τις δραστηριότητες του σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, και όπως ορίζει εκάστοτε ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας.

(2) Σχετικά με την οικονομική διαχείριση κάθε οικονομικού έτους, συντάσσεται με μέριμνα του Επιτρόπου, οικονομικός απολογισμός.

(3) Οι λογαριασμοί του ΟΑΠ ελέγχονται από το Όργανο Πιστοποίησης.

(4) Μέσα σε ένα μήνα από τον έλεγχο των λογαριασμών, ο Επίτροπος υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο, στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στην Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης για ενημέρωση, τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης.