Ετήσια Έκθεση

51.-(1) Ο Επίτροπος υποβάλλει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ετησίως, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία λήξης εκάστου οικονομικού έτους, Έκθεση για τις δραστηριότητες του ΟΑΠ.

(2) Ο Επίτροπος καταθέτει αντίγραφο τέτοιας Έκθεσης στο Υπουργικό Συμβούλιο, στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στην Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης και φροντίζει ώστε το κοινό να έχει εύκολη πρόσβαση σε αυτή.