Περιουσιακά στοιχεία ΟΑΠ, σε περίπτωση που παύει να υφίσταται

52. Σε περίπτωση που παύει για οποιοδήποτε λόγο να υφίσταται ο ΟΑΠ όλα τα περιουσιακά στοιχεία του περιέρχονται στην κυριότητα της Δημοκρατίας.