Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο

25. Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος, αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, υπόκεινται σε ακύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο.