Ευθύνη Επιτρόπου, Βοηθού Επιτρόπου και προσωπικού του ΟΑΠ

24. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών ο Επίτροπος, Βοηθός Επίτροπος και τα μέλη του προσωπικού του ΟΑΠ δεν υπέχουν προσωπική αστική ευθύνη για οτιδήποτε έγινε ή παραλείφθηκε ή λέχθηκε, ή για οποιαδήποτε γνώμη την οποία εξέφρασαν ή έκθεση ή άλλο έγγραφο που ετοίμασαν, κατά την καλόπιστη άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους, δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.