Εκπροσώπηση του ΟΑΠ

23.-(1) Ο ΟΑΠ είναι αστικά υπεύθυνος και δύναται να ενάγει και να ενάγεται και να είναι διάδικος σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία η οποία εγείρεται σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών του ΟΑΠ, του Επιτρόπου, του Βοηθού Επιτρόπου και των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ.

(2) Σε διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής, ο ΟΑΠ θα εκπροσωπείται από ασκούντα το επάγγελμα δικηγόρο και/ή από μέλος του προσωπικού του ΟΑΠ.