Συνοπτικός Τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμος του 2003.