Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης ή/και για σκοπούς έκδοσης δευτερεύουσας νομοθεσίας για εναρμόνιση με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:-

«Κανονισμός 1663/95/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 1995 για τη θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων» (EE L158 της 8/7/1995, σ.6-12) όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 2025/2001/ΕΚ (EE L 247 της 17/10/2001 σ.3-4).

«Κανονισμός 296/96/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 1996, για τα στοιχεία που πρέπει να διαβιβάζουν τα κράτη μέλη και για τη μηνιαία ανάληψη των δαπανών που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Τμήματος Εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2776/88» (EE L 039 της 17/2/1996 σ.5-8) όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 1997/2002/ΕΚ (EE L 308 της 9/11/2002, σ.9).

«Κανονισμός 1258/99/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαϊου, 1999 περί χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής»(EE L 160 της 26/6/1999, σ.103-112).

«Κανονισμός 3508/92/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου, 1999 για τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου σχετικά με ορισμένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων» (ΕΕ L 355 της 5/12/1992 σ.1-5) όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 495/2001/ΕΚ (ΕΕ L 072 της 14/3/2001 σ.6-7).

«Κανονισμός 2419/2001/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2001, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ορισμένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.3508/92». (ΕΕ L 327 της 12/12/2001, σ.11-32) όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 2550/2001/ΕΚ (EE L 341 της 22/12/2001, σ.105-117).

«Κανονισμός 1257/99/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών» (EE L 160 της 26/6/1999 σ.80-102).

«Κανονισμός 445/2002/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Φεβρουαρίου 2002, περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)» (EE L 047 της 15/3/2002, σ.1-34), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 567/2003/ΕΚ (EE L 082 της 29/3/2003 σ.11).

«Κανονισμός 2262/84/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 1984 για τη λήψη ειδικών μέτρων στον τομέα του ελαιολάδου». (EE L 208 της 3/8/1984 σ.11-13) όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 2292/2001/ΕΚ (ΕΕ L 308 της 27/11/2001 σ.1-2).

«Κανονισμός 2366/98/ΕΚ της Επιτροπής της 30ης Οκτωβρίου 1996, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου για τις περιόδους εμπορίας 1998/99 έως 2000/01».(ΕΕ L 293 της 31/10/1998 σ.50-63) όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 2383/2002/ΕΚ (ΕΕ L 358 της 31/12/2002 σ.122-123).

«Κανονισμός 4045/89/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989, περί των ελέγχων, εκ μέρους των κρατών μελών, των πράξεων που αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεως από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Τμήμα Εγγυήσεων, και περί καταργήσεως της οδηγίας 77/433/ΕΟΚ» (EE L 388 της 30/12/1989 σ.18) όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον κανονισμό 2154/2002/ΕΚ (ΕΕ L 328 της 5/12/2002 σ.4-5).

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: