Σημείωση
5 του Ν.174(Ι)/2004Έναρξη της ισχύος του Ν.174(I)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.174(I)/2004] τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που ορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο με Γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.