Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

(α) «Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών» (EE L 204 της 21/07/1998, σ. 37), όσον αφορά τα άρθρα 8 έως 10, και

(β) «Οδηγία 98/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 1998 για την τροποποίηση της Οδηγίας 98/34/ΕΚ για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών» (EE L 21 της 5/08/1998, σ. 18),

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης Αναφορικά με Ορισμένους Τεχνικούς Κανόνες Νόμος του 2003.

Ερμηνεία

2.-(1) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά -

«άλλη απαίτηση» σημαίνει την απαίτηση, εκτός των τεχνικών προδιαγραφών, επιβαλλόμενη σε ένα προϊόν, ιδίως για λόγους προστασίας των καταναλωτών ή του περιβάλλοντος, η οποία αφορά τον κύκλο ζωής του προϊόντος μετά τη διάθεση του στην αγορά, όπως οι συνθήκες χρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης ή εξάλειψής του, εφόσον οι συνθήκες αυτές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη σύνθεση ή τη φύση του προϊόντος, ή την εμπορία του·

«δημόσια αρχή» σημαίνει Υπουργείο, τμήμα ή υπηρεσία της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει οποιοδήποτε οργανισμό δημοσίου δικαίου και τη Βουλή των Αντιπροσώπων·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«κανόνας σχετικά με τις υπηρεσίες» σημαίνει απαίτηση γενικής φύσεως σχετικά με την πρόσβαση στις δραστηριότητες των υπηρεσιών και στην άσκησή τους, ειδικότερα διατάξεις για τους παρέχοντες υπηρεσίες, τις υπηρεσίες ή τον αποδέκτη των υπηρεσιών·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Οργανισμός» σημαίνει τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας, που ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 3 του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του 2002·

«προϊόν» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του 2002·

«πρότυπο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Τυποποίησης Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του 2002·

«Συνθήκη» σημαίνει τη Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

«σχέδιο τεχνικού κανόνα» σημαίνει το κείμενο μιας τεχνικής προδιαγραφής ή άλλης απαίτησης ή ενός κανόνα σχετικά με τις υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των διοικητικών διατάξεων, που εκπονείται προκειμένου η τεχνική αυτή προδιαγραφή ή απαίτηση ή κανόνας σχετικά με τις υπηρεσίες να καθιερωθεί αμέσως ή εν τέλει ως τεχνικός κανόνας και, το οποίο δεδομένου ότι βρίσκεται σε προπαρασκευαστικό στάδιο, μπορεί να υποστεί ουσιαστικές τροποποιήσεις·

«τεχνική προδιαγραφή» σημαίνει την προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο στο οποίο ορίζονται τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, όπως τα επίπεδα ποιότητας ή ιδιότητες χρήσης, η ασφάλεια, οι διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμής, τη συσκευασία, τη σήμανση και το ετικετάρισμα, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας και περιλαμβάνει τις μεθόδους και διαδικασίες παραγωγής γεωργικών προϊόντων, προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή και διατροφή των ζώων, καθώς και φαρμάκων, καθώς επίσης και τις μεθόδους και διαδικασίες παραγωγής άλλων προϊόντων, εφόσον αυτές έχουν επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα.

«τεχνικοί κανόνες de facto» περιλαμβάνει -

(α) τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις οι οποίες παραπέμπουν είτε σε τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις είτε σε κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, είτε σε επαγγελματικούς κώδικες ή κώδικες ορθής πρακτικής που με τη σειρά τους παραπέμπουν σε τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, η τήρηση των οποίων αποτελεί τεκμήριο συμβατότητας προς τις προδιαγραφές που καθορίζονται από τις εν λόγω νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις·

(β) τις εκούσιες συμφωνίες, στις οποίες η Δημοκρατία ή οποιαδήποτε δημόσια αρχή είναι συμβαλλόμενο μέρος και οι οποίες αποσκοπούν στην τήρηση, προς το δημόσιο συμφέρον, των τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων απαιτήσεων ή κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες·

(γ) τις τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή τους κανόνες περί υπηρεσιών, που συνδέονται με φορολογικά ή οικονομικά μέτρα και επηρεάζουν την κατανάλωση προϊόντων ή υπηρεσιών ενθαρρύνοντας την τήρηση των τεχνικών αυτών προδιαγραφών ή άλλων απαιτήσεων ή κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες, αλλά δεν περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή τους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και τις εγγραφές υποχρεώσεων των δημοσίων συμβάσεων·

«τεχνικός κανόνας» σημαίνει τεχνική προδιαγραφή ή άλλη απαίτηση ή κανόνα σχετικά με τις υπηρεσίες περιλαμβανομένων των οικείων διοικητικών διατάξεων, των οποίων η τήρηση είναι υποχρεωτική από νόμο ή την πρακτική (τεχνικοί κανόνες de dure ή de facto) για την εμπορία, την παροχή υπηρεσιών, την εγκατάσταση ενός φορέα παροχής υπηρεσιών ή τη χρήση στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα της Δημοκρατίας ή νομοθετικές κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, που απαγορεύουν την κατασκευή, εισαγωγή, εμπορία ή χρήση ενός προϊόντος ή την παροχή ή χρήση μιας υπηρεσίας ή την εγκατάσταση για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών·

«υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Παράρτημα Ι.

(2) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού -

(α) Kάθε κανόνας θεωρείται ότι αφορά ειδικά τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών όταν, αν ληφθεί υπόψη η αιτιολογία και το κείμενό του, έχει συγκεκριμένο σκοπό και αντικείμενο, είτε εξ ολοκλήρου είτε σε επί μέρους διατάξεις, να ρυθμίσει με σαφή και εύστοχο τρόπο τις υπηρεσίες αυτές·

(β) κάθε κανόνας δεν θεωρείται ότι αφορά ειδικά τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών όταν αφορά τις εν λόγω υπηρεσίες μόνο κατά συνεκδοχή ή κατά σύμπτωση.

Πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) έως (4), ο Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται σε -

(α) Yπηρεσίες ραδιοφωνικών μεταδόσεων·

(β) υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων·

(γ) κανόνες που άπτονται ζητημάτων εμπιπτόντων στις ισχύουσες πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αφορούν τον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στη νομοθεσία που υιοθετεί την Οδηγία 90/387/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1990 για τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής της παροχής ανοικτού δικτύου (Open Network Provision - ONP)·

(δ) κανόνες που άπτονται ζητημάτων εμπιπτόντων στις ισχύουσες πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αφορούν τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την ενδεικτική απαρίθμηση των εν λόγω υπηρεσιών στο Παράρτημα ΙΙ·

(ε) κανόνες που εκδίδονται από ή για οργανωμένες αγορές κατά την έννοια της νομοθεσίας που υιοθετεί την Οδηγία 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Μαϊου 1993 σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών άλλες αγορές ή οργανισμούς που προσφέρουν συμψηφιστικές ή εκκαθαριστικές υπηρεσίες προς τις αγορές αυτές·

(στ) μέτρα που θεσπίζονται ως αναγκαία στο πλαίσιο της Συνθήκης προκειμένου να εξασφαλίσουν την προστασία του κοινού, και ιδιαίτερα των εργαζομένων, κατά τη χρήση προϊόντων.

(2) Άνευ επηρεασμού του εδαφίου (1), τα άρθρα 4 έως 8 δεν εφαρμόζονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή στις εκούσιες συμφωνίες με τις οποίες -

(α) Eπιχειρείται συμμόρφωση προς τις ισχύουσες πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υποχρεωτικού χαρακτήρα που έχουν ως αποτέλεσμα την έκδοση τεχνικών προδιαγραφών ή κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες·

(β) τηρούνται οι δεσμεύσεις που απορρέουν από διεθνή συμφωνία και έχουν ως αποτέλεσμα την έκδοση κοινών τεχνικών προδιαγραφών ή κανόνων σχετικά με τις κοινές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

(γ) γίνεται χρήση των ρητρών διασφάλισης, που προβλέπονται σε ισχύουσες πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υποχρεωτικού χαρακτήρα·

(δ) εφαρμόζεται η διάταξη της νομοθεσίας που υιοθετεί την παράγραφο 1 του άρθρου 8 της Οδηγίας 92/59/ΕΟΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων·

(ε) υπάρχει συμμόρφωση προς απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

(στ) τροποποιείται απλώς ένας τεχνικός κανόνας κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής, προκειμένου να αρθεί ένα εμπόδιο στις συναλλαγές ή προκειμένου για τους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών ή την ελευθερία εγκατάστασης των φορέων παροχής υπηρεσιών.

(3) Άνευ επηρεασμού των εδαφίων (1) και (2), το άρθρο 8 δεν εφαρμόζεται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν απαγόρευση της παραγωγής, εφόσον δεν θέτουν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών.

(4) Άνευ επηρεασμού των εδαφίων (1) έως (3), τα εδάφια (3) έως (6) του άρθρου 8 δεν εφαρμόζονται στις εκούσιες συμφωνίες που αναφέρονται στους τεχνικούς κανόνες.

Γνωστοποίηση σχεδίων τεχνικών κανόνων

4.-(1) Τηρουμένων των υπόλοιπων διατάξεων του Νόμου αυτού, κάθε δημόσια αρχή, που συντάσσει σχέδια τεχνικών κανόνων, υποχρεούται να τα κοινοποιεί στον Οργανισμό.

(2) Εάν πρόκειται απλώς για αυτούσια μεταφορά ενός διεθνούς ή ευρωπαϊκού προτύπου, τότε δεν αποστέλλεται το κείμενο και αρκεί μια απλή ενημέρωση σχετικά με το εν λόγω τεχνικό κανόνα.

(3) Τα εν λόγω σχέδια συνοδεύονται από μια σύντομη ανακοίνωση των λόγων που καθιστούν αναγκαία την κατάρτιση αυτού του τεχνικού κανόνα.

(4) Κατά περίπτωση, οι δημόσιες αρχές ανακοινώνουν ταυτόχρονα το κείμενο των βασικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, στις οποίες αναφέρεται κατά κύριο και άμεσο τρόπο το σχέδιο τεχνικού κανόνα, εάν η χρήση αυτού του κειμένου είναι αναγκαία για την εκτίμηση του πεδίου εφαρμογής του σχεδίου τεχνικού κανόνα.

(5) Εάν χρειαστεί, η δημόσια αρχή που έχει συντάξει σχέδιο τεχνικού κανόνα γνωστοποιεί ταυτοχρόνως, εάν δεν το έχει ήδη διαβιβάσει με κάποια προηγούμενη γνωστοποίησή της, το κείμενο των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων που αφορούν κατά κύριο και άμεσο τρόπο το σχετικό κανόνα, εφόσον η γνώση του κειμένου αυτού είναι αναγκαία για να εκτιμηθεί η εμβέλεια του σχεδίου αυτού.

(6) Οι αρμόδιες για τη σύνταξη των εν λόγω σχεδίων τεχνικών κανόνων δημόσιες αρχές, προβαίνουν σε νέα γνωστοποίηση αυτών, υπό τους όρους που αναφέρονται στα εδάφια (1) έως (5), εφόσον οι όροι αυτοί επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιο με αποτέλεσμα να τροποποιείται το πεδίο εφαρμογής του, να συντομεύεται το αρχικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του, να προστίθενται προδιαγραφές ή απαιτήσεις ή αυτές να καθίστανται πιο αυστηρές.

(7) Στην περίπτωση που το σχέδιο τεχνικού κανόνα αφορά στον περιορισμό της διάθεσης στο εμπόριο ή της χρήσης μιας ουσίας, ενός παρασκευάσματος ή ενός χημικού προϊόντος, συν τοις άλλοις και για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας των καταναλωτών ή του περιβάλλοντος, γνωστοποιείται, επίσης, είτε περίληψη είτε, στο μέτρο που είναι διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες, τα χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στη συγκεκριμένη ουσία, παρασκεύασμα ή προϊόν, καθώς και όσα αφορούν στα γνωστά και διαθέσιμα προϊόντα υποκατάστασης και επίσης γνωστοποιούν τις αναμενόμενες επιπτώσεις του μέτρου στη δημόσια υγεία και την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, συνοδεύοντάς τα με ανάλυση των κινδύνων, διενεργούμενη, όπου συντρέχει λόγος, βάσει των γενικών αρχών αξιολόγησης των κινδύνων από χημικά προϊόντα.

(8) Ο Οργανισμός, διαβιβάζει στην Επιτροπή, κατά τις υποδείξεις της, τα σχέδια τεχνικών κανόνων που του γνωστοποιούνται βάσει των εδαφίων (1) έως (7) και, αντίστοιχα, δέχεται από την Επιτροπή τα σχέδια τεχνικών κανόνων που της αποστάληκαν από τα άλλα κράτη μέλη, τα οποία διαβιβάζει στα αρμόδια Υπουργεία για παρατηρήσεις.

Παρατηρήσεις

5.-(1) Τα Υπουργεία μπορούν να στέλνουν στον Οργανισμό τις παρατηρήσεις τους για τα σχέδια τεχνικών κανόνων άλλων κρατών μελών που τους διαβιβάζονται βάσει του άρθρου 4(8) και οι παρατηρήσεις αυτές αποστέλλονται μέσω του Οργανισμού στο κράτος μέλος που εκπόνησε το σχέδιο τεχνικού κανόνα.

(2) Ο Οργανισμός διαβιβάζει στις δημόσιες αρχές τις παρατηρήσεις άλλων κρατών μελών ή της Επιτροπής για σχέδια τεχνικών κανόνων που οι εν λόγω αρχές έχουν καταρτίσει, για να τις λάβουν υπόψη τους, στο μέτρο του δυνατού, κατά τη διατύπωση των οριστικών κειμένων των εν λόγω τεχνικών κανόνων.

(3) Όταν πρόκειται για τις τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή τους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 2(1), στην ερμηνεία του όρου “τεχνικοί κανόνες de facto”, οι παρατηρήσεις ή οι αιτιολογημένες γνώμες της Επιτροπής, των άλλων κρατών μελών ή των Υπουργείων, μπορούν να αφορούν μόνο τις πτυχές του μέτρου, οι οποίες ενδεχομένως αποτελούν εμπόδιο για τις συναλλαγές ή, προκειμένου για τους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών ή την ελευθερία εγκατάστασης των φορέων παροχής υπηρεσιών και όχι τη φορολογική ή οικονομική του πτυχή.

(4) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγουν ούτε επηρεάζουν το δικαίωμα οποιουδήποτε Υπουργείου να λάβει τη γνώμη οποιουδήποτε πραγματογνώμονα.

Οριστικό κείμενο τεχνικού κανόνα

6.-(1) Οι δημόσιες αρχές αποστέλλουν, εντός ευλόγου χρόνου, στον Οργανισμό το οριστικό κείμενο τεχνικού κανόνα, που έχουν συντάξει και ο Οργανισμός το αποστέλλει στην Επιτροπή.

(2) Οι δημόσιες αρχές μπορούν να ζητούν, μέσω του Οργανισμού, το οριστικό κείμενο ενός τεχνικού κανόνα άλλου κράτους μέλους.

Γνωστοποίηση με βάση άλλη νομοθεσία

7. Όταν το σχέδιο τεχνικού κανόνα αποτελεί μέρος μέτρου, του οποίου η γνωστοποίηση κατά το στάδιο του σχεδίου προβλέπεται από άλλη ισχύουσα νομοθεσία, ο συντάκτης του σχεδίου μπορεί να προβαίνει στην γνωστοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 (1) με βάση την άλλη νομοθεσία, αναφέροντας ρητά ότι η γνωστοποίηση αυτή γίνεται επίσης δυνάμει του Νόμου αυτού.

Αναβολή έγκρισης

8.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) έως (7), κάθε δημόσια αρχή οφείλει να αναβάλλει την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα για τρεις μήνες από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 4(1).

(2) Οι δημόσιες αρχές αναβάλλουν -

(α) Kατά τέσσερις μήνες την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα υπό μορφή εκούσιας συμφωνίας·

(β) τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3), (4) και (5), κατά έξι μήνες την έγκριση οιουδήποτε άλλου σχεδίου τεχνικού κανόνα, εξαιρουμένων των σχεδίων όσον αφορά τις υπηρεσίες,

από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 4(1), εφόσον η Επιτροπή ή ένα άλλο κράτος μέλος διατυπώσει, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αυτή, αιτιολογημένη γνώμη, σύμφωνα με την οποία το προτεινόμενο μέτρο παρουσιάζει πτυχές που μπορούν ενδεχομένως να δημιουργήσουν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών ή στην ελεύθερη εγκατάσταση των φορέων παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς.

(γ) Tηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5), κατά τέσσερις μήνες την έγκριση ενός σχεδίου κανόνα σχετικά με τις υπηρεσίες, από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 4(1), εφόσον η Επιτροπή ή ένα άλλο κράτος μέλος διατυπώσει, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αυτή, αιτιολογημένη γνώμη σύμφωνα με την οποία το προτεινόμενο μέτρο παρουσιάζει πτυχές που μπορούν ενδεχομένως να δημιουργήσουν εμπόδια στην ελεύθερη εγκατάσταση των φορέων παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς:

Νοείται ότι, προκειμένου περί των σχεδίων κανόνων όσον αφορά τις υπηρεσίες, οι εν λόγω αιτιολογημένες γνώμες δεν μπορούν να θίγουν μέτρα πολιτιστικής πολιτικής, στον οπτικο-ακουστικό ιδίως τομέα, τα οποία εκδίδονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τη γλωσσική πολυμορφία, τις εθνικές και περιφερειακές ιδιομορφίες, καθώς και την πολιτιστική κληρονομιά.

(3) Οι δημόσιες αρχές αναβάλλουν την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα, με εξαίρεση το σχέδιο κανόνα σχετικά με τις υπηρεσίες, κατά δώδεκα μήνες από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στον Κανονισμό 4(1), εφόσον εντός των τριών μηνών που ακολουθούν την ημερομηνία αυτή, η Επιτροπή γνωστοποιήσει την πρόθεση της να προτείνει ή να εκδώσει οδηγία, κανονισμό ή απόφαση για το θέμα αυτό σύμφωνα με το Άρθρο 249 της Συνθήκης.

(4) Οι δημόσιες αρχές αναβάλλουν την έκδοση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στον Κανονισμό 4(1), εφόσον, εντός τριών μηνών μετά την ημερομηνία αυτή, η Επιτροπή γνωστοποιήσει τη διαπίστωση της ότι το σχέδιο τεχνικού κανόνα αφορά θέμα καλυπτόμενο από πρόταση οδηγίας, κανονισμού ή απόφασης που έχει υποβληθεί στο Συμβούλιο, σύμφωνα με το Άρθρο 249 της Συνθήκης.

(5) Εάν το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εγκρίνει Κοινή Θέση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής που αναφέρεται στις παραγράφους (3) και (4), η περίοδος επεκτείνεται, με την επιφύλαξη της παραγράφου (6), στους 18 μήνες.

(6) Οι υποχρεώσεις, που αναφέρονται στα εδάφια (3), (4) και (5), παύουν να υφίστανται -

(α) ´Oταν η Επιτροπή ενημερώνει τους συντάκτες των σχεδίων τεχνικών κανόνων ότι δεν προτίθεται πλέον να προτείνει ή να εκδώσει πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αναγκαστικού χαρακτήρα·

(β) όταν η Επιτροπή ενημερώσει τους συντάκτες των σχεδίων τεχνικών κανόνων ότι αποσύρει την πρόταση ή το σχέδιό της· ή

(γ) με την έκδοση πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υποχρεωτικού χαρακτήρα από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή από την Επιτροπή.

(7) Εφόσον στη γνωστοποίηση, που αναφέρεται στο άρθρο 4 (1), περιληφθεί η αιτιολογία του επείγοντα χαρακτήρα των μέτρων, οι διατάξεις των εδαφίων (1) έως (5) δεν απαιτείται να τηρηθούν εάν -

(α) Για λόγους έκτακτης ανάγκης που επιβάλλονται από σοβαρή και απρόβλεπτη κατάσταση συνδεόμενη με την προστασία της υγείας των προσώπων και των ζώων, με τη διατήρηση της χλωρίδας ή με την ασφάλεια και για τους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, με τη δημόσια τάξη και μάλιστα με την προστασία των ανηλίκων, πρέπει να εκπονηθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τεχνικοί κανόνες, προκειμένου να εκδοθούν και να τεθούν σε ισχύ αμέσως, χωρίς να είναι δυνατή η διενέργεια διαβουλεύσεων· ή

(β) για λόγους έκτακτης ανάγκης που επιβάλλονται από σοβαρή κατάσταση που αφορά την προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και μάλιστα την προστασία των καταθετών, των επενδυτών και των ασφαλισμένων, πρέπει να εκδοθούν και να τεθούν αμέσως σε εφαρμογή κανόνες σχετικοί με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Παραπομπή

9. Το προοίμιο κάθε τεχνικού κανόνα που θεσπίζεται ή υιοθετείται, πρέπει να περιλαμβάνει παραπομπή στο Νόμο αυτό και στις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με τις οποίες εναρμονίζεται ο Νόμος αυτός.

Εμπιστευτικότης πληροφοριών

10. Καμία πληροφορία, η οποία παρέχεται από οποιαδήποτε δημόσια αρχή δυνάμει του Νόμου αυτού δεν είναι εμπιστευτική, εκτός εάν το ζητήσει η εν λόγω δημόσια αρχή με γραπτή και αιτιολογημένη αίτηση της.

Αρμόδιο Υπουργείο

11. Σε περίπτωση που σχέδιο τεχνικού κανόνα δεν συντάσσεται από δημόσια αρχή, το αρμόδιο για το εν λόγω σχέδιο τεχνικού κανόνα Υπουργείο θεωρείται, για σκοπούς του Νόμου αυτού, ότι συντάσσει το εν λόγω σχέδιο τεχνικού κανόνα.

Συμμόρφωση με το Νόμο αυτό

12. Κάθε τεχνικός κανόνας, ο οποίος δεν θεσπίζεται ή δεν υιοθετείται βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, καθίσταται άκυρος.

Κανονισμοί

13.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου αυτού.

(2) Άνευ επηρεασμού του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Κανονισμούς να καθορίζει το στάδιο κατά το οποίο πρέπει να -

(α) Γνωστοποιείται οποιοδήποτε σχέδιο τεχνικού κανόνα βάσει του άρθρου 4(1)·

(β) γνωστοποιείται το οριστικό κείμενο οποιουδήποτε τεχνικού κανόνα βάσει του άρθρου 6.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

14.-(1) Τηρουμένων των εδαφίων (2) και (3), ο Νόμος αυτός τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίησή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης της ισχύος διάφορων διατάξεων του Νόμου αυτού.

(3) Το άρθρο 13 τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου αυτού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(Άρθρο 2)

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

1. «Υπηρεσία» σημαίνει οποιαδήποτε υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών, ήτοι κάθε υπηρεσία που συνήθως παρέχεται έναντι αμοιβής, με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν προσωπικής επιλογής ενός αποδέκτη υπηρεσιών, τηρουμένων των παραγράφων 2 έως 4.

2. «Υπηρεσία που παρέχεται εξ αποστάσεως» σημαίνει υπηρεσία που παρέχεται χωρίς τα συμβαλλόμενα μέλη να είναι ταυτόχρονα παρόντα αλλά δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες που παρέχονται παρουσία του παρέχοντος και του αποδέκτη, ακόμη και όταν προϋποθέτουν τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών συσκευών· ενδεικτικά οι ακόλουθες υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται -

(α) Εξετάσεις ή θεραπεία σε ιατρείο με χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού αλλά παρουσία του ασθενούς·

(β) αναδίφηση ηλεκτρονικού καταλόγου μέσα σε κατάστημα παρουσία του πελάτη·

(γ) κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου μέσω δικτύου υπολογιστών σε γραφείο ταξιδιών παρουσία του πελάτη·

(δ) διάθεση ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε χώρο αναψυχής παρουσία του χρήστη.

3. «Υπηρεσία που παρέχεται με ηλεκτρονικά μέσα» σημαίνει υπηρεσία που παρέχεται στην αφετηρία της και γίνεται αποδεκτή στον προορισμό της μέσω εξοπλισμών ηλεκτρονικής επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης, ή αποθήκευσης δεδομένων και η οποία παρέχεται, διαβιβάζεται και λαμβάνεται εξ ολοκλήρου μέσω τηλεφωνικής γραμμής, ραδιοφωνικής μετάδοσης, οπτικής ίνας ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα, αλλά δεν περιλαμβάνει-

(α) Υπηρεσία που έχει υλικό περιεχόμενο, έστω και αν παρέχεται μέσω ηλεκτρονικών συσκευών -

(i) Αυτόματη έκδοση τίτλων (χαρτονομισμάτων, σιδηροδρομικών εισιτηρίων),

(ii) πρόσβαση στα οδικά δίκτυα, στους χώρους στάθμευσης, κλπ με αντίτιμο ακόμη και όταν στην είσοδο ή/και στην έξοδο παρεμβαίνουν ηλεκτρονικές συσκευές για να ελέγξουν την πρόσβαση ή/και να εξασφαλίσουν την ορθή πληρωμή.

(β) υπηρεσίες “off-line”: διανομή CD-ROM ή λογισμικού σε δισκέτες·

(γ) υπηρεσίες που δεν παρέχονται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων απογραφής και επεξεργασίας δεδομένων -

(i) Υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας,

(ii) υπηρεσίες φαξ/τέλεξ,

(iii) υπηρεσίες που παρέχονται μέσω φωνητικής τηλεφωνίας ή φαξ,

(iv) ιατρικές υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου/φαξ,

(v) νομικές υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου/φαξ,

(vi) άμεση εμπορία μέσω τηλεφώνου/φαξ.

4. «Υπηρεσίες που παρέχονται κατόπιν προσωπικής επιλογής αποδέκτου υπηρεσιών» σημαίνει υπηρεσία που παρέχεται με μετάδοση δεδομένων κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας αλλά δεν περιλαμβάνει υπηρεσίες που παρέχονται με τη διαβίβαση δεδομένων χωρίς συγκεκριμένη παραγγελία και προορίζονται για ταυτόχρονη παραλαβή απεριόριστο αριθμό αποδεκτών (μετάδοση “από ένα σημείο σε πολλά σημεία”) -

(α) Υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης (συμπεριλαμβανομένων των “βίντεο σχεδόν αλά καρτ”), κατά τη νομοθεσία που υιοθετεί την Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 1989 για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων·

(β) υπηρεσίες ραδιοφωνικών μεταδόσεων·

(γ) (οπτικοακουστική) τηλεκειμενογραφία (Teletext).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(Άρθρο 3)

 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΥΤΟ

 

Ενδεικτικός κατάλογος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από το Νόμο αυτό:

(α) Επενδυτικές υπηρεσίες,

(β) Συναλλαγές ασφάλισης και αντασφάλισης,

(γ) Συναλλαγές που έχουν σχέση με συνταξιοδοτικά ταμεία,

(δ) Υπηρεσίες που αφορούν συναλλαγές επί προθεσμία ή προαίρεση.

Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ιδίως:

(αα) Τις επενδυτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στη νομοθεσία που υιοθετεί το Παράρτημα της Οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Μαϊου 1993 σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών·

(ββ) τις υπηρεσίες οργανισμών συλλογικών επενδύσεων·

(γγ) τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από δραστηριότητες υπέρ των οποίων ισχύει αμοιβαία αναγνώριση και οι οποίες αναφέρονται στη νομοθεσία που υιοθετεί το Παράρτημα της Οδηγίας 89/646/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1989 για το συντονισμό των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος και την τροποποίηση της Οδηγίας 77/780/ΕΟΚ·

(δδ) τις συναλλαγές που εξαρτώνται από δραστηριότητες ασφάλισης και αντασφάλισης, και οι οποίες αναφέρονται στη νομοθεσία που υιοθετεί:

(i) την Οδηγία 64/225/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1964 περί καταργήσεως των περιορισμών στο δικαίωμα εγκαταστάσεως και στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα της αντασφαλίσεως και της αντεκχωρήσεως,

(ii) την Πρώτη Οδηγία 79/267/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 1979 περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη της δραστηριότητας της πρωτασφαλίσεως ζωής και την άσκηση αυτής,

(iii) την Οδηγία 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής και για την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία για την πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής),

(iv) την Οδηγία 92/96/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 1992 για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση ζωής, και για την τροποποίηση των οδηγιών 79/267/ΕΟΚ και 90/619/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία σχετικά με την ασφάλεια ζωής), ή

(v) το Παράρτημα της Πρώτης Οδηγίας 73/239/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί συντονισμού των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη δραστηριότητας πρωτασφαλίσεως, εκτός της ασφαλίσεως ζωής και την άσκηση αυτής.

Σημείωση
5 του Ν.174(Ι)/2004Έναρξη της ισχύος του Ν.174(I)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.174(I)/2004] τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που ορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο με Γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.