Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

14.-(1) Τηρουμένων των εδαφίων (2) και (3), ο Νόμος αυτός τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίησή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης της ισχύος διάφορων διατάξεων του Νόμου αυτού.

(3) Το άρθρο 13 τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου αυτού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.