Κανονισμοί

13.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου αυτού.

(2) Άνευ επηρεασμού του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Κανονισμούς να καθορίζει το στάδιο κατά το οποίο πρέπει να -

(α) Γνωστοποιείται οποιοδήποτε σχέδιο τεχνικού κανόνα βάσει του άρθρου 4(1)·

(β) γνωστοποιείται το οριστικό κείμενο οποιουδήποτε τεχνικού κανόνα βάσει του άρθρου 6.