Συμμόρφωση με το Νόμο αυτό

12. Κάθε τεχνικός κανόνας, ο οποίος δεν θεσπίζεται ή δεν υιοθετείται βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, καθίσταται άκυρος.