Αρμόδιο Υπουργείο

11. Σε περίπτωση που σχέδιο τεχνικού κανόνα δεν συντάσσεται από δημόσια αρχή, το αρμόδιο για το εν λόγω σχέδιο τεχνικού κανόνα Υπουργείο θεωρείται, για σκοπούς του Νόμου αυτού, ότι συντάσσει το εν λόγω σχέδιο τεχνικού κανόνα.