Εμπιστευτικότης πληροφοριών

10. Καμία πληροφορία, η οποία παρέχεται από οποιαδήποτε δημόσια αρχή δυνάμει του Νόμου αυτού δεν είναι εμπιστευτική, εκτός εάν το ζητήσει η εν λόγω δημόσια αρχή με γραπτή και αιτιολογημένη αίτηση της.