Παραπομπή

9. Το προοίμιο κάθε τεχνικού κανόνα που θεσπίζεται ή υιοθετείται, πρέπει να περιλαμβάνει παραπομπή στο Νόμο αυτό και στις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με τις οποίες εναρμονίζεται ο Νόμος αυτός.