Αναβολή έγκρισης

8.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) έως (7), κάθε δημόσια αρχή οφείλει να αναβάλλει την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα για τρεις μήνες από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 4(1).

(2) Οι δημόσιες αρχές αναβάλλουν -

(α) Kατά τέσσερις μήνες την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα υπό μορφή εκούσιας συμφωνίας·

(β) τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3), (4) και (5), κατά έξι μήνες την έγκριση οιουδήποτε άλλου σχεδίου τεχνικού κανόνα, εξαιρουμένων των σχεδίων όσον αφορά τις υπηρεσίες,

από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 4(1), εφόσον η Επιτροπή ή ένα άλλο κράτος μέλος διατυπώσει, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αυτή, αιτιολογημένη γνώμη, σύμφωνα με την οποία το προτεινόμενο μέτρο παρουσιάζει πτυχές που μπορούν ενδεχομένως να δημιουργήσουν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών ή στην ελεύθερη εγκατάσταση των φορέων παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς.

(γ) Tηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5), κατά τέσσερις μήνες την έγκριση ενός σχεδίου κανόνα σχετικά με τις υπηρεσίες, από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 4(1), εφόσον η Επιτροπή ή ένα άλλο κράτος μέλος διατυπώσει, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αυτή, αιτιολογημένη γνώμη σύμφωνα με την οποία το προτεινόμενο μέτρο παρουσιάζει πτυχές που μπορούν ενδεχομένως να δημιουργήσουν εμπόδια στην ελεύθερη εγκατάσταση των φορέων παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς:

Νοείται ότι, προκειμένου περί των σχεδίων κανόνων όσον αφορά τις υπηρεσίες, οι εν λόγω αιτιολογημένες γνώμες δεν μπορούν να θίγουν μέτρα πολιτιστικής πολιτικής, στον οπτικο-ακουστικό ιδίως τομέα, τα οποία εκδίδονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τη γλωσσική πολυμορφία, τις εθνικές και περιφερειακές ιδιομορφίες, καθώς και την πολιτιστική κληρονομιά.

(3) Οι δημόσιες αρχές αναβάλλουν την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα, με εξαίρεση το σχέδιο κανόνα σχετικά με τις υπηρεσίες, κατά δώδεκα μήνες από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στον Κανονισμό 4(1), εφόσον εντός των τριών μηνών που ακολουθούν την ημερομηνία αυτή, η Επιτροπή γνωστοποιήσει την πρόθεση της να προτείνει ή να εκδώσει οδηγία, κανονισμό ή απόφαση για το θέμα αυτό σύμφωνα με το Άρθρο 249 της Συνθήκης.

(4) Οι δημόσιες αρχές αναβάλλουν την έκδοση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στον Κανονισμό 4(1), εφόσον, εντός τριών μηνών μετά την ημερομηνία αυτή, η Επιτροπή γνωστοποιήσει τη διαπίστωση της ότι το σχέδιο τεχνικού κανόνα αφορά θέμα καλυπτόμενο από πρόταση οδηγίας, κανονισμού ή απόφασης που έχει υποβληθεί στο Συμβούλιο, σύμφωνα με το Άρθρο 249 της Συνθήκης.

(5) Εάν το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εγκρίνει Κοινή Θέση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής που αναφέρεται στις παραγράφους (3) και (4), η περίοδος επεκτείνεται, με την επιφύλαξη της παραγράφου (6), στους 18 μήνες.

(6) Οι υποχρεώσεις, που αναφέρονται στα εδάφια (3), (4) και (5), παύουν να υφίστανται -

(α) ´Oταν η Επιτροπή ενημερώνει τους συντάκτες των σχεδίων τεχνικών κανόνων ότι δεν προτίθεται πλέον να προτείνει ή να εκδώσει πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αναγκαστικού χαρακτήρα·

(β) όταν η Επιτροπή ενημερώσει τους συντάκτες των σχεδίων τεχνικών κανόνων ότι αποσύρει την πρόταση ή το σχέδιό της· ή

(γ) με την έκδοση πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υποχρεωτικού χαρακτήρα από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή από την Επιτροπή.

(7) Εφόσον στη γνωστοποίηση, που αναφέρεται στο άρθρο 4 (1), περιληφθεί η αιτιολογία του επείγοντα χαρακτήρα των μέτρων, οι διατάξεις των εδαφίων (1) έως (5) δεν απαιτείται να τηρηθούν εάν -

(α) Για λόγους έκτακτης ανάγκης που επιβάλλονται από σοβαρή και απρόβλεπτη κατάσταση συνδεόμενη με την προστασία της υγείας των προσώπων και των ζώων, με τη διατήρηση της χλωρίδας ή με την ασφάλεια και για τους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, με τη δημόσια τάξη και μάλιστα με την προστασία των ανηλίκων, πρέπει να εκπονηθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τεχνικοί κανόνες, προκειμένου να εκδοθούν και να τεθούν σε ισχύ αμέσως, χωρίς να είναι δυνατή η διενέργεια διαβουλεύσεων· ή

(β) για λόγους έκτακτης ανάγκης που επιβάλλονται από σοβαρή κατάσταση που αφορά την προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και μάλιστα την προστασία των καταθετών, των επενδυτών και των ασφαλισμένων, πρέπει να εκδοθούν και να τεθούν αμέσως σε εφαρμογή κανόνες σχετικοί με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.