Γνωστοποίηση με βάση άλλη νομοθεσία

7. Όταν το σχέδιο τεχνικού κανόνα αποτελεί μέρος μέτρου, του οποίου η γνωστοποίηση κατά το στάδιο του σχεδίου προβλέπεται από άλλη ισχύουσα νομοθεσία, ο συντάκτης του σχεδίου μπορεί να προβαίνει στην γνωστοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 (1) με βάση την άλλη νομοθεσία, αναφέροντας ρητά ότι η γνωστοποίηση αυτή γίνεται επίσης δυνάμει του Νόμου αυτού.