Οριστικό κείμενο τεχνικού κανόνα

6.-(1) Οι δημόσιες αρχές αποστέλλουν, εντός ευλόγου χρόνου, στον Οργανισμό το οριστικό κείμενο τεχνικού κανόνα, που έχουν συντάξει και ο Οργανισμός το αποστέλλει στην Επιτροπή.

(2) Οι δημόσιες αρχές μπορούν να ζητούν, μέσω του Οργανισμού, το οριστικό κείμενο ενός τεχνικού κανόνα άλλου κράτους μέλους.