Παρατηρήσεις

5.-(1) Τα Υπουργεία μπορούν να στέλνουν στον Οργανισμό τις παρατηρήσεις τους για τα σχέδια τεχνικών κανόνων άλλων κρατών μελών που τους διαβιβάζονται βάσει του άρθρου 4(8) και οι παρατηρήσεις αυτές αποστέλλονται μέσω του Οργανισμού στο κράτος μέλος που εκπόνησε το σχέδιο τεχνικού κανόνα.

(2) Ο Οργανισμός διαβιβάζει στις δημόσιες αρχές τις παρατηρήσεις άλλων κρατών μελών ή της Επιτροπής για σχέδια τεχνικών κανόνων που οι εν λόγω αρχές έχουν καταρτίσει, για να τις λάβουν υπόψη τους, στο μέτρο του δυνατού, κατά τη διατύπωση των οριστικών κειμένων των εν λόγω τεχνικών κανόνων.

(3) Όταν πρόκειται για τις τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή τους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 2(1), στην ερμηνεία του όρου “τεχνικοί κανόνες de facto”, οι παρατηρήσεις ή οι αιτιολογημένες γνώμες της Επιτροπής, των άλλων κρατών μελών ή των Υπουργείων, μπορούν να αφορούν μόνο τις πτυχές του μέτρου, οι οποίες ενδεχομένως αποτελούν εμπόδιο για τις συναλλαγές ή, προκειμένου για τους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών ή την ελευθερία εγκατάστασης των φορέων παροχής υπηρεσιών και όχι τη φορολογική ή οικονομική του πτυχή.

(4) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγουν ούτε επηρεάζουν το δικαίωμα οποιουδήποτε Υπουργείου να λάβει τη γνώμη οποιουδήποτε πραγματογνώμονα.