Γνωστοποίηση σχεδίων τεχνικών κανόνων

4.-(1) Τηρουμένων των υπόλοιπων διατάξεων του Νόμου αυτού, κάθε δημόσια αρχή, που συντάσσει σχέδια τεχνικών κανόνων, υποχρεούται να τα κοινοποιεί στον Οργανισμό.

(2) Εάν πρόκειται απλώς για αυτούσια μεταφορά ενός διεθνούς ή ευρωπαϊκού προτύπου, τότε δεν αποστέλλεται το κείμενο και αρκεί μια απλή ενημέρωση σχετικά με το εν λόγω τεχνικό κανόνα.

(3) Τα εν λόγω σχέδια συνοδεύονται από μια σύντομη ανακοίνωση των λόγων που καθιστούν αναγκαία την κατάρτιση αυτού του τεχνικού κανόνα.

(4) Κατά περίπτωση, οι δημόσιες αρχές ανακοινώνουν ταυτόχρονα το κείμενο των βασικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, στις οποίες αναφέρεται κατά κύριο και άμεσο τρόπο το σχέδιο τεχνικού κανόνα, εάν η χρήση αυτού του κειμένου είναι αναγκαία για την εκτίμηση του πεδίου εφαρμογής του σχεδίου τεχνικού κανόνα.

(5) Εάν χρειαστεί, η δημόσια αρχή που έχει συντάξει σχέδιο τεχνικού κανόνα γνωστοποιεί ταυτοχρόνως, εάν δεν το έχει ήδη διαβιβάσει με κάποια προηγούμενη γνωστοποίησή της, το κείμενο των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων που αφορούν κατά κύριο και άμεσο τρόπο το σχετικό κανόνα, εφόσον η γνώση του κειμένου αυτού είναι αναγκαία για να εκτιμηθεί η εμβέλεια του σχεδίου αυτού.

(6) Οι αρμόδιες για τη σύνταξη των εν λόγω σχεδίων τεχνικών κανόνων δημόσιες αρχές, προβαίνουν σε νέα γνωστοποίηση αυτών, υπό τους όρους που αναφέρονται στα εδάφια (1) έως (5), εφόσον οι όροι αυτοί επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιο με αποτέλεσμα να τροποποιείται το πεδίο εφαρμογής του, να συντομεύεται το αρχικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του, να προστίθενται προδιαγραφές ή απαιτήσεις ή αυτές να καθίστανται πιο αυστηρές.

(7) Στην περίπτωση που το σχέδιο τεχνικού κανόνα αφορά στον περιορισμό της διάθεσης στο εμπόριο ή της χρήσης μιας ουσίας, ενός παρασκευάσματος ή ενός χημικού προϊόντος, συν τοις άλλοις και για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας των καταναλωτών ή του περιβάλλοντος, γνωστοποιείται, επίσης, είτε περίληψη είτε, στο μέτρο που είναι διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες, τα χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στη συγκεκριμένη ουσία, παρασκεύασμα ή προϊόν, καθώς και όσα αφορούν στα γνωστά και διαθέσιμα προϊόντα υποκατάστασης και επίσης γνωστοποιούν τις αναμενόμενες επιπτώσεις του μέτρου στη δημόσια υγεία και την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, συνοδεύοντάς τα με ανάλυση των κινδύνων, διενεργούμενη, όπου συντρέχει λόγος, βάσει των γενικών αρχών αξιολόγησης των κινδύνων από χημικά προϊόντα.

(8) Ο Οργανισμός, διαβιβάζει στην Επιτροπή, κατά τις υποδείξεις της, τα σχέδια τεχνικών κανόνων που του γνωστοποιούνται βάσει των εδαφίων (1) έως (7) και, αντίστοιχα, δέχεται από την Επιτροπή τα σχέδια τεχνικών κανόνων που της αποστάληκαν από τα άλλα κράτη μέλη, τα οποία διαβιβάζει στα αρμόδια Υπουργεία για παρατηρήσεις.