Πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) έως (4), ο Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται σε -

(α) Yπηρεσίες ραδιοφωνικών μεταδόσεων·

(β) υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων·

(γ) κανόνες που άπτονται ζητημάτων εμπιπτόντων στις ισχύουσες πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αφορούν τον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στη νομοθεσία που υιοθετεί την Οδηγία 90/387/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1990 για τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής της παροχής ανοικτού δικτύου (Open Network Provision - ONP)·

(δ) κανόνες που άπτονται ζητημάτων εμπιπτόντων στις ισχύουσες πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αφορούν τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την ενδεικτική απαρίθμηση των εν λόγω υπηρεσιών στο Παράρτημα ΙΙ·

(ε) κανόνες που εκδίδονται από ή για οργανωμένες αγορές κατά την έννοια της νομοθεσίας που υιοθετεί την Οδηγία 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Μαϊου 1993 σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών άλλες αγορές ή οργανισμούς που προσφέρουν συμψηφιστικές ή εκκαθαριστικές υπηρεσίες προς τις αγορές αυτές·

(στ) μέτρα που θεσπίζονται ως αναγκαία στο πλαίσιο της Συνθήκης προκειμένου να εξασφαλίσουν την προστασία του κοινού, και ιδιαίτερα των εργαζομένων, κατά τη χρήση προϊόντων.

(2) Άνευ επηρεασμού του εδαφίου (1), τα άρθρα 4 έως 8 δεν εφαρμόζονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή στις εκούσιες συμφωνίες με τις οποίες -

(α) Eπιχειρείται συμμόρφωση προς τις ισχύουσες πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υποχρεωτικού χαρακτήρα που έχουν ως αποτέλεσμα την έκδοση τεχνικών προδιαγραφών ή κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες·

(β) τηρούνται οι δεσμεύσεις που απορρέουν από διεθνή συμφωνία και έχουν ως αποτέλεσμα την έκδοση κοινών τεχνικών προδιαγραφών ή κανόνων σχετικά με τις κοινές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

(γ) γίνεται χρήση των ρητρών διασφάλισης, που προβλέπονται σε ισχύουσες πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υποχρεωτικού χαρακτήρα·

(δ) εφαρμόζεται η διάταξη της νομοθεσίας που υιοθετεί την παράγραφο 1 του άρθρου 8 της Οδηγίας 92/59/ΕΟΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων·

(ε) υπάρχει συμμόρφωση προς απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

(στ) τροποποιείται απλώς ένας τεχνικός κανόνας κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής, προκειμένου να αρθεί ένα εμπόδιο στις συναλλαγές ή προκειμένου για τους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών ή την ελευθερία εγκατάστασης των φορέων παροχής υπηρεσιών.

(3) Άνευ επηρεασμού των εδαφίων (1) και (2), το άρθρο 8 δεν εφαρμόζεται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν απαγόρευση της παραγωγής, εφόσον δεν θέτουν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών.

(4) Άνευ επηρεασμού των εδαφίων (1) έως (3), τα εδάφια (3) έως (6) του άρθρου 8 δεν εφαρμόζονται στις εκούσιες συμφωνίες που αναφέρονται στους τεχνικούς κανόνες.